Избори за членове на ВСС Република България

За системата

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ОТ ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Настоящата система е предназначена да електронизира процесите по избор на членове на Висшия съдебен съвет от органите на съдебната власт. Редът и начинът на провеждане на изборите са регламентирани в Правила за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, приети от Пленумa на Висшия съдебен съвет с решение по Протокол № 7 от 17 февруари 2022 г. по предложение на колегиите на съдиите и на прокурорите след обсъждане с органите на съдебната власт на основание чл. 29б, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

Системата се състои от четири различни, физически разделени и независими информационни подсистеми:

  • Система за настройки и администриране;
  • Система за управление на избирателни списъци;
  • Система за електронно дистанционно гласуване през интернет;
  • Публичен портал, представящ изборните резултати.

Достъпен в интернет за магистратите, гражданите и медиите е единствено Публичният портал, намиращ се на адрес: http://evote.justice.bg. От съображения за сигурност останалите системи са достъпни само от определени вътрешни мрежи и компютри при създаден специален режим на достъп.

В Публичния портал се публикуват списъците с кандидати, групирани по длъжност (съдии, прокурори и следователи). Публикуват се и документите, които по закон трябва да бъдат представени за всеки един от кандидатите - автобиография, мотиви, концепция за дейността на Висшия съдебен съвет, декларации и др. След всеки приключил изборен ден на портала се публикуват крайните резултати от съответния кръг, а след окончателното приключване на изборите - обобщените крайни резултати, посочващи избрания нов състав на ВСС.

Системата е разработена по проект: „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Договорът е сключен в изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на единен портал на електронното правосъдие, и обучение за работа с единния портал“.

Възложител: Висш съдебен съвет на Република България

Разработчик на системата: „Абати” АД